ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

 

- ประกาศ การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 

- ประกาศ สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน แต่ค้างจ่ายเงินงวดชำระหนี้ในฐานะผู้กู้ และหรือผู้ค้ำประกัน 2564

- ประกาศ การขอใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิหรือผู้รับผลประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล-เฉลียคืน ตามข้อบังคับ ข้อ 44

- ประกาศ การรับ-จ่าย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินปันผล-เฉลี่ยคื

 

- ประกาศ วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำปี 2564 

- ประกาศ กำหนดการหักหุ้นรายเดือน และการซื้อหุ้น และอื่นๆ ของสหกรณ์ เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2564 

- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ยืม เริ่มถือใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
-----------------------------------------------------------------------------


- ประกาศ สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน แต่ค้างจ่ายเงินงวดชำระหนี้ในฐานะผู้กู้ และหรือผู้ค้ำประกัน(2563)

- ประกาศ การขอใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิหรือผู้รับผลประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล-เฉลียคืน ตามข้อบังคับ ข้อ 44(2563)

- ประกาศ การรับ-จ่าย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินปันผล-เฉลี่ยคื
 2563


- ประกาศ การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563                                 

                                      -----------------------------------------------------------------------------
- หนังสือแจ้งความประสงค์รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562

- ประกาศ สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน แต่ค้างจ่ายเงินงวดชำระหนี้ในฐานะผู้กู้ และหรือผู้ค้ำประกัน(2562)

- ประกาศ การขอใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิหรือผู้รับผลประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล-เฉลียคืน ตามข้อบังคับ ข้อ 44(2562)

- ประกาศ การรับ-จ่าย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินปันผล-เฉลี่ยคื
 2562

- ประกาศ การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562

                                    -----------------------------------------------------------------------------

- ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการ สอ.ครูหนองคาย จำกัด

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการ สอ.ครูหนองคาย จำกัด 

- ประกาศ รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการ สอ.ครูหนองคาย จำกัด

- ประกาศ การจ่ายเงินกู้สามาัญเพื่อการดำรงชีพ

- ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561

- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

- ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี2562 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2562-2563

  
- ประกาศ ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี2562 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2562-2563

 - ประกาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี2562 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำ ปี2562-2563

 - ประกาศ  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการประจำปี2562 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำ ปี2562-2563

 - ประกาศ  ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2561ฯ 

- ประกาศ การขอใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิหรือผู้รับผลประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล-เฉลียคืน ตามข้อบังคับ ข้อ 44

- ประกาศ การรับ-จ่าย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

- ประกาศ การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

- ประกาศ สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน แต่ค้างจ่ายเงินงวดชำระหนี้ในฐานะผู้กู้ และหรือผู้ค้ำประกัน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.