ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60     ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

นายเจริญ  สอนคำหาญ
ประธานกรรมการ

   
นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ นายประหยัด  โพนสิงห์ นายสมบูรณ์  วิชิต
 กรรมการ   กรรมการ กรรมการ

                              

 
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช นายสมพงษ์  วงละคร   นายสมบูรณ์  สุบิน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

 
นางมยุเรศ โคตรชมภู นายไพทูรย์  บริจาค นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

   

นายชูศักดิ์  สุทธศรี

นายอภิชาติ  คำเพชร นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

                                        
     
นายอักษร  สมภักดี นายวิสุทธิ์  จันทะ  
กรรมการ กรรมการ  

 

 

   
   
   

                                       

      

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.