ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63     ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 

นายเจริญ  สอนคำหาญ
ประธานกรรมการ

 

   
นายอักษร  สมภักดี
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช นายสมบูรณ์  วิชิต
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

                              

 
นายสมบูรณ์  สุบิน  นายวุฒิพงศ์  บทมาตย์ นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา
กรรมการและเลขานุการ กรรมการ กรรมการ

 

 
นายประหยัด  โพนสิงห์ นายพิทยา  บริจาค นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

 
นายชูศักดิ์  สุทธศรี นายปัญญา  สัจจะสังข์ นายวิสุทธิ์  จันทะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

     
     
     

                                       

   
   
   

                                       

      

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.