ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60     ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

นายเจริญ  สอนคำหาญ
ประธานกรรมการ

   
นายสมบูรณ์  วิชิต นายประหยัด  โพนสิงห์ นายวิสุทธิ์  จันทะ
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

                              

 
นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ นายสมพงษ์  วงละคร   นายสมบูรณ์  สุบิน
กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ กรรมการ

 

 
นางมยุเรศ โคตรชมภู นายสัมฤทธิ์  ไกยราช นายไพทูรย์  บริจาค
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

   

นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร

นายชูศักดิ์  สุทธศรี นายอภิชาติ  คำเพชร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

                                        
     
นายอักษร  สมภักดี นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน  
กรรมการ กรรมการ  

 

 

   
   
   

                                       

      

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.