ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60     ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

นายอักษร  สมภักดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รักษาการในตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 

   
  นายสมพงษ์  วงละคร นายประหยัด  โพนสิงห์
  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

                              

 
นายสมบูรณ์  สุบิน นายสัมฤทธิ์  ไกยราช นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ
กรรมการและเลขานุการ กรรมการ กรรมการ

 

 
นายจินดา  อุปฮาด นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา นางรำเพย  ทินกระโทก
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

 
นายพิทยา  บริจาค นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ นายสมหมาย  หลาบหนองแสง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

                                        
     
นายสมบูรณ์  วิชิต นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ  
กรรมการ กรรมการ  

 

 

   
   
   

                                       

      

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.