ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ปี 2562 

 

 

ดร.อนันต์  พันนึก

ประธานกรรมการ

   
ลาออกจากตำแหน่ง นายประหยัด  โพนสิงห์ นายสมบูรณ์  วิชิต
  รองประธานคนที่ 1      รองประธานคนที่ 2 รองประธานคนที่ 3

                              

 
นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ นายสมพงษ์  วงละคร   นายเจริญ  สอนคำหาญ
กรรมการและเลขานุการ กรรมการ กรรมการ

 

 
นางมยุเรศ โคตรชมภู นายไพฑูรย์  บริจาค นางรำเพย  ทินกระโทก
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

   

นายอภิชาติ  คำเพชร

นายสุพัฒน์  ทองจันทร์ นายสมหมาย  หลาบหนองแสง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

                                        
     
นายสุรสิทธิ์  คะลีล้วน นายวิสุทธิ์  จันทะ  
กรรมการ กรรมการ  

 

 

   
   
   

                                       

      

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.