ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายจำกัด

นายสวัสดิ์  มูลศรี

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

 

นางวริดา  ปัญญา

ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

   
นางจิรัชญา  รัตนะ นางสมภาร  รัตนติสร้อย    
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ    

 
นางวิภาดา  ภูกิ่งพลอย   นางนราญา  โชติกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก  

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

 
nittaya 2  
นางนิตยา  หนูจันทร์ นายศักดิ์สิทธิ์  โคตรวันดี นางสาวอภิญา  พิเภก
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี สารสนเทศและประมวลผล

 นิติกร

นางนิตยา  ศรีจันทะ นางปนิตา  ศรีบุรินทร์ นางสาววีณา  เพ็ชรดีคาย
สินเชื่อ สินเชื่อ สวัสดิการ

   

นางสาวศัศฐา  ภูมิวัตร

นางสาวอาทิตยา  ขันตี น.ส.ภัทราวดี  ปัญญาสวัสดิ์
บริหารสำนักงาน บริหารสำนักงาน

การเงินและเงินฝาก

 

 

น.ส.พิลาสลักษณ์  สุขรมย์ 

น.ส.อภัชนันท์  จิตติพิมพ์  น.ส.กนกวรรณ  ภักดีบรรดิษฐ์
สินเชื่อ สินเชื่อ

 สินเชื่อ

 

 

   

  

   นางสาวอรนิตย์  บุตรส
  นางสาวกมลภัทร  รูปขันธ์

  

 บัญชี สินเชื่อ

 

     
  นายทศพล  คำจุมพล นางอรพิน  ไสยสุทธิ์

  

พนักงานขับรถ

แม่บ้าน 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.