ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusที่ปรึกษา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์

             ..ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์..

 

   
ดร.อัมพร  พินะสา นายสะอาด  แสงรัตน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

..ที่ปรึกษา..

 

     
ดร.อนันต์  พันนึก 
ผอ.สพป.นค เขต 1
นางละออตา  พงษ์ฤทัสน์
ผอ.สพป.นค เขต 2
นายพลชัย  ชุมปัญญา
ผอ. สพป บึงกาฬ
     

 

      ..ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์..

     
        นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร์ นายทวี  รัตนา     
 ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการบำนาญ   
     
        ดร.กานนท์  แสนเภา นายอุดมภูเบศวร์ สมบรูณ์เรศ        
 ข้าราชการบำนาญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.