ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusบริการเงินกู้

   
 
 
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  6.75 บาท/ปี ทุกประเภท (เริ่ม 1 มี.ค. 64)
 
1.
เงินกู้สามัญ
   กู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด 

 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
       เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
       เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม  เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
   

วงเงินกู้เกิน 1,500,000.- บาท
        เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        กรณีกู้มาก่อนระเบียบนี้ หากกู้ใหม่วงเงินต่ำกว่า ให้อนุมัติเท่าวงเงินเดิม
   
           **หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกที่กู้ใหม่ (ไม่เคยกู้) เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ชำระหนี้มาแล้วสามเดือนกู้ใหม่ได้  เริ่ม 1  เมษายน  2563
   
 
   
 

 

  อายุตัวสมาชิก 55 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
 
อายุตัวสมาชิก 56 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
  อายุตัวสมาชิก 57 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
   
   
  - กู้หุ้นค้ำประกัน...ไม่ใช้คนค้ำประกัน ได้ 90 % ของหุ้น
   
   
 2.
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
 
 
กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 600,000.- บาท ส่งชำระ 120 งวด
 
 
สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ ต้องนำเอกสารมาดังนี้
 
 
1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้กู้
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
4. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน 1 เดือน
5. ผู้ค้ำประกัน 2 คน สำหรับการกู้ 600,000 บาท  
    ผู้ค้ำประกัน 1 คน สำหรับการกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
 
 
   ขั้นตอน ขอดูยอดเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ผ่านตู้ATM ของธนาคารกรุงไทย
 
1. สอดบัตร ATM
2. ใส่รหัสบัตร ATM
3. เลือกบริการอื่นๆ
4. เลือกบริการอื่นๆ
5. เลือกสหกรณ์
6. เลือกสอบถามยอดเงินกู้ หรือ รับเงินกู้
 
 ยอดเงินอนุมัติ
600,000.00 บาท
 
 ยอดเงินที่กู้ได้
600,000.00 บาท
 
 ต้องการทำรายการต่อหรือไม่ * ต้องการ
 
 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.