ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusบริการเงินกู้

   
 
 
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  7.50 บาท/ปี ทุกประเภท
 
1.
เงินกู้สามัญ
   กู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด

 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
       เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
       เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม  เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
   

วงเงินกู้เกิน 1,500,000.- บาท
        เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        กรณีกู้มาก่อนระเบียบนี้ หากกู้ใหม่วงเงินต่ำกว่า ให้อนุมัติเท่าวงเงินเดิม
 
ตารางเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้สามัญ
 
 
อายุการเป็นสมาชิก
หุ้น
จำนวนเท่า
วงเงินกู้ไม่เกิน
จำนวนผู้ค้ำประกัน
ส่งชำระคืน/240งวด
 
3-12 เดือน
 
20,000 
100
 
100,000
 1
 
800
3-12 เดือน
 
40,000
 100
 
200,000
3
 
1,600
 3-12 เดือน
 
60,000
 100
 300,000
3 2,400
3-12 เดือน
 
80,000
100
 400,000
3 3,200
 
3-12 เดือน
 
100,000
 100
 500,000
3 4,000
 13-18 เดือน
 120,000
 100
 600,000
3 4,800
 13-18 เดือน
 
140,000
 100
 700,000
3
 
5,600
 
19-24 เดือน
 
160,000
 100
800,000
3 6,400
 19-24 เดือน 
 180,000
 100
 900,000
4 7,200
 25-30 เดือน
200,000
 100
1,000,000
 4
 8,000
 
 25-30 เดือน
 
220,000
 100
 1,100,000
4 8,800
 
 31-36 เดือน 
 
240,000
 100
 1,200,000
4 9,600
31-36 เดือน 260,000 100 1,300,000 5 10,400
 37-42 เดือน
 
280,000
 100
 1,400,000
5 11,200
37-42 เดือน
 
300,000
 100
1,500,000
5 12,000
 
43-48 เดือน 
 320,000
 100
1,600,000
5 + ประกัน
  12,800   
43-48 เดือน
 
340,000
 100
 1,700,000
 5 + ประกัน
13,600
49-54 เดือน
 360,000
 100
1,800,000
 
5 + ประกัน
14,400
49-54 เดือน
380,000
100
1,900,000
 5 + ประกัน
15,200
55-60 เดือน
 
400,000
100
2,000,000
 
5 + ประกัน
16,000
55-60 เดือน
420,000
100
2,100,000 
5 + ประกัน 16,800
 61-66 เดือน 440,000  100 2,200,000 5 + ประกัน
 17,600
61-66 เดือน 460,000 100 2,300,000 5 + ประกัน 18,400
67-72 เดือน
480,000  100 2,400,000 5 + ประกัน
 19,200
 67-72 เดือน
500,000 100 2,500,000 5 + ประกัน  20,000
 73-78 เดือน 
520,000 100  2,600,000

 

 5 + ประกัน

 20,800
 73-78 เดือน 540,000 100  2,700,000 5 + ประกัน
    21,600 
  79 เดือนขี้นไป
 
560,000
100
2,800,000
 5 + ประกัน
 
 22,400
 79 เดือนขี้นไป
 
580,000
100
 2,900,000
 
5 + ประกัน
 
 23,200
 79 เดือนขี้นไป
 
600,000
100
3,000,000
5 + ประกัน
 24,000

 

  อายุตัวสมาชิก 55 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
 
 
อายุตัวสมาชิก 56 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
  อายุตัวสมาชิก 57 ปี  กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
  อายุตัวสมาชิก 58 ปี  ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
   
  - กู้หุ้นค้ำประกัน...ไม่ใช้คนค้ำประกัน ได้ 90 % ของหุ้น
   
   
 2.
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
 
 
กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ส่งชำระ 42 งวด
 
 
สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ ต้องนำเอกสารมาดังนี้
 
 
1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้กู้
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
4. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน 1 เดือน
5. ผู้ค้ำประกัน 2 คน สำหรับการกู้ 250,000 บาท  
    ผู้ค้ำประกัน 1 คน สำหรับการกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 
 
   ขั้นตอน ขอดูยอดเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ผ่านตู้ATM ของธนาคารกรุงไทย
 
1. สอดบัตร ATM
2. ใส่รหัสบัตร ATM
3. เลือกบริการอื่นๆ
4. เลือกบริการอื่นๆ
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
6. เลือกสอบถามยอดเงินกู้
 
 ยอดเงินอนุมัติ
250,000.00 บาท
 
 ยอดเงินที่กู้ได้
250,000.00 บาท
 
 ต้องการทำรายการต่อหรือไม่ * ต้องการ
 
 
 
   ขั้นตอน การขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ ผ่านตู้ATM
 
1. สอดบัตร ATM
2. ใส่รหัสบัตร ATM
3. เลือกบริการอื่นๆ
4. เลือกบริการอื่นๆ
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
6. เลือกรับเงินกู้
 
 ยอดเงินอนุมัติ
250,000.00 บาท
 
 ใส่ยอดที่ต้องการกู้
250,000.00 บาท
 
ต้องการทำรายการต่อหรือไม่ * ต้องการ
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.