ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusบริการเงินกู้

   
 
 
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  6.50 บาท/ปี ทุกประเภท (เริ่ม 1 ก.ย. 64)
 
1.
เงินกู้สามัญ
   กู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด 

 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
       เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
       เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม  เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
   

วงเงินกู้เกิน 1,500,000.- บาท
        เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        กรณีกู้มาก่อนระเบียบนี้ หากกู้ใหม่วงเงินต่ำกว่า ให้อนุมัติเท่าวงเงินเดิม
   
           **หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกที่กู้ใหม่ (ไม่เคยกู้) เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ชำระหนี้มาแล้วสามเดือนกู้ใหม่ได้  เริ่ม 1  เมษายน  2563
   
 
   
  

 

  อายุตัวสมาชิก 55 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
 
อายุตัวสมาชิก 56 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
  อายุตัวสมาชิก 57 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด
   
   
  - กู้หุ้นค้ำประกัน...ไม่ใช้คนค้ำประกัน ได้ 90 % ของหุ้น
   
   
 2.
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
 
 
กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 800,000.- บาท ส่งชำระ 145 งวด
 
 
สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ ต้องนำเอกสารมาดังนี้
 
 
1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้กู้
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
4. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน 1 เดือน

5. ผู้ค้ำประกัน 3 คน สำหรับการกู้ 800,000 บาท  
    ผู้ค้ำประกัน 2 คน สำหรับการกู้ไม่เกิน 600,000 บาท

    ผู้ค้ำประกัน 1 คน สำหรับการกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

 
 
   ขั้นตอน ขอดูยอด และรับเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ผ่านตู้ATM ของธนาคารกรุงไทย
 
1. สอดบัตร ATM
2. ใส่รหัสบัตร ATM
3. เลือกบริการอื่นๆ
4. เลือกบริการอื่นๆ
5. เลือกสหกรณ์
6. เลือกสอบถามยอดเงินกู้ หรือ รับเงินกู้
 
 ยอดเงินอนุมัติ
800,000.00 บาท
 
 ยอดเงินที่กู้ได้
800,000.00 บาท
 
 ต้องการทำรายการต่อหรือไม่ * ต้องการ
 
 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.