ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusบริการเงินกู้

   
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.50 บาท/ปี ทุกประเภท (เริ่ม 1  ตุลาคม  2565)

- ตารางการชำระเงินกู้สามัญ
- ตารางการชำระเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
- ตารางการชำระเงินพิเศษเพื่อการโอนหนี้
- ตารางการชำระเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้

 

 

 
1.
เงินกู้สามัญ
   กู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 150 งวด 

 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
       เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
       เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 10 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม  เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
   

วงเงินกู้เกิน 1,500,000.- บาท
        เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 15 % ชำระหนี้มาอย่างน้อย 3 เดือนสามารถกู้ใหม่ได้วงเงินอนุมัติเท่าเดิม เริ่ม 1 ธันวาคม 2560
        กรณีกู้มาก่อนระเบียบนี้ หากกู้ใหม่วงเงินต่ำกว่า ให้อนุมัติเท่าวงเงินเดิม
   
           **หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกที่กู้ใหม่ (ไม่เคยกู้) เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ชำระหนี้มาแล้วสามเดือนกู้ใหม่ได้  เริ่ม 1  เมษายน  2563
   
 
   
  

 

  อายุตัวสมาชิก 55 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
 
อายุตัวสมาชิก 56 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
  อายุตัวสมาชิก 57 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000 บาท 
   
   
  - กู้หุ้นค้ำประกัน...ไม่ใช้คนค้ำประกัน ได้ 90 % ของหุ้น
   
   
2. เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
 
 
กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท ส่งชำระ  150  งวด    เริ่ม  18  มีนาคม  2567
 
 
สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ ต้องนำเอกสารมาดังนี้
 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้กู้  และ  ผู้ค้ำประกัน  ที่ชัดเจน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กู้  และ  ผู้ค้ำประกัน  ที่ชัดเจน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินเขต

    หลักประกัน     

       -   ผู้ค้ำประกัน    5  คน    สำหรับการกู้ไม่เกิน    2,000,000 บาท  ทำประกันวงเงินประกันอย่างน้อย 1,000,000 บาท

       -   ผู้ค้ำประกัน    4   คน    สำหรับการกู้ไม่เกิน  1,500,000 บาท  ทำประกันวงเงินประกันอย่างน้อย 500,000 บาท
      -  ผู้ค้ำประกัน    3   คน    สำหรับการกู้ไม่เกิน   1,000,000 บาท  
      -  ผู้ค้ำประกัน    2   คน    สำหรับการกู้ไม่เกิน      600,000 บาท

      -  ผู้ค้ำประกัน    1   คน    สำหรับการกู้ไม่เกิน      300,000 บาท

 

 
 
 
   ขั้นตอน ขอดูยอด และรับเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ผ่านตู้ATM ของธนาคารกรุงไทย
 
1. สอดบัตร ATM
2. ใส่รหัสบัตร ATM
3. เลือกบริการอื่นๆ (หากไม่พบเมนูสหกรณ์ ในครั้งแรก ให้เลือก บริการอื่นๆ อีกครั้ง)
5. เลือกสหกรณ์
6. เลือกสอบถามยอดเงินกู้ หรือ รับเงินกู้
 
 ยอดเงินอนุมัติ
2,000,000.00 บาท
 
 ยอดเงินที่กู้ได้
2,000,000.00 บาท
 
 ต้องการทำรายการต่อหรือไม่ * ต้องการ
 
 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.