ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusบริการเงินฝาก

**รายละเอียดเงินฝาก..จ้า**  

      

 
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์ ATM 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00%
ประจำ 6 เดือน 3.00%
ประจำ 12 เดือน 4.50%

 

                                         เริ่ม  1  มกราคม 2561Copyright © 2010 All Rights Reserved.