ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusบริการเงินฝาก

**รายละเอียดเงินฝาก..จ้า**  

      

 
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 1.25%
ออมทรัพย์ ATM 1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
ประจำ 6 เดือน 2.75%
ประจำ 12 เดือน 4.00%

 

          Copyright © 2010 All Rights Reserved.