ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusประวัติสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 

 

 

จดทะเบียนก่อตั้ง

 

                                    ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471

                              จดทะเบียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2504

                              ใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัดสินใช้

 

 

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น

 

                                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

                                       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2512 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511

 

 

ที่อยู่ปัจจุบัน     

                         

                                       143 ถนนประจักษ์ . ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง    จังหวัดหนองคาย   43000 
 
                              โทร. 0-4241-1334 , 0-4242-0495     โทรสาร. 0-4242-0746
  ►►  แผนที่

                                                                       Copyright © 2010 All Rights Reserved.