ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusระเบียบ

 - ระเบียบ ข้อบังคับ 2565 (ล่าสุด)

  - ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (เล่มเขียว)

 

  - ระเบียบ  ว่าด้วย เงินกู้สามัญพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2566 

  - ระเบียบ  ว่าด้วย สวัสดิการสำหรับสมาชิก พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 

  - ระเบียบ  ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 

  - ระเบียบ  ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 

  - ระเบียบ  ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการโอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2565 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - ระเบียบ  ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกและลูกหนี้ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

  - ระเบียบ  ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกและลูกหนี้ พ.ศ.2563 

  - ระเบียบ  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.