ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2552

-

           

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2552 

มีมติที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ  ดังต่อไปนี้ 

1.  จำนวนสมาชิก  สิ้นเดือน จำนวน 5,980 คน รับสมัครใหม่ / ลาออก / โอนไป สหกรณ์อื่น / ให้ออก รวมมีสมาชิก 

     คงเหลือ  จำนวน 5,974  คน

2.  จำนวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือนสิงหาคม 2552  จำนวน  149  คน

3.  เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์  เงินฝากทุกประเภท ณ 31 ก.ค. 52 จำนวน 2,111 บัญชี  เป็นเงิน 145,055,287.79 บาท

       - เงินฝากออมทรัพย์ 1% =  11,404,269.85  บาท           เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5.25% = 129,936,470.53 บาท

       - เงินฝากออมทรัพย์ATM 1% = 1,986,494.30  บาท      เงินฝากประจำ 12  เดือน 5.25% = 1,728,053.11  บาท      

* เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ  เงินฝากทุกประเภทจำนวน  150  บัญชี  เป็นเงิน 102,560,276.31 บาท

       - เงินฝากออมทรัพย์ 1%  =  340,655.42  บาท              เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5.25% = 97,201,626.94 บาท

- เงินฝากประจำ 12  เดือน  =   5,017,993.95  บาท       

4.  รายงานกิจการสหกรณ์    วันที่ 31 กรกฎาคม 2552  รายรับเกินรายจ่าย  ยังไม่หักค่าเสื่อมวัสดุ, ครุภัณฑ์

     จำนวน 108,034,143.18  บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสิบแปดสตางค์)

5.  รายงานการจ่ายเงินกู้

- จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินระหว่างเดือน 1 – 31 กรกฎาคม 2552  รวม 554 สัญญา วงเงินอนุมัติ 8,199,398.75 บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญเหตุพิเศษ เพื่อการศึกษาบุตร และอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 131 ก.ค.52  รวม  72  สัญญา 

   วงเงินอนุมัติ  45,472,000.-บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญโดยใช้เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นระหว่างเดือน 131 ก.ค. 52 รวม 4 สัญญา 

   วงเงินอนุมัติ  1,500,000.-บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญ 31 กรกฎาคม 2552  รวม  175  สัญญา  วงเงินอนุมัติ  106,331,000.-บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญ 7 สิงหาคม 2552  รวม 118  สัญญา  วงเงินอนุมัติ         62,587,000.-บาท

6.  การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก

-  การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก กรณีถึงแก่กรรม ระหว่าง 131  ก.ค. 52 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน  749,000.- บาท

                        1.  นายสมจิตร  ตาตะมิ         อำเภอสระใคร                                        จำนวน    173,000.-  บาท

                        2.  น.ส.สมจิต  กันณารักษ์     บำนาญ กลาง (เทศบาล)                         จำนวน    200,000.-  บาท

                        3.  นายหัส  บึงราษฎร์            บำนาญ  เขต 3                                        จำนวน    200,000.-  บาท

                        4.  นายพัฒน์พงษ์  สงสายออ บำนาญ เขต 2                                        จำนวน    176,000.-  บาท 

-  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป  และขอลาออกจากสหกรณ์ ปีละ 100.- บาท ระหว่างเดือน ก.ค. 52 จำนวน 1 คน

          เป็นเงิน  2,600.- บาท

                         1.  นายถาวร  เทพรัตน์                          อำเภอศรีวิไล                          จำนวน        2,600.-  บาท

-  เป็นค่าหุ้นครบรอบวันเกิด ระหว่างวันที่ 1 31 กรกฎาคม 2552 (คนละ 5 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)  จำนวน 444 คน

           รวม เป็นเงิน 22,200 บาท

 

7.    รายงานสมาชิกกู้เงินธนาคารออมสินโครงการพัฒนาชีวิตมาชำระหนี้สหกรณ์

ระหว่าง 1 – 31 ก.ค. 2552  สมาชิกกู้เงินธนาคารออมสินโครงการพัฒนาชีวิตครูชำระหนี้สหกรณ์

จำนวน  30 ราย  เป็นเงิน  12,122,279.75  บาท

8.    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงิน ณ ที่จ่าย คงเหลือ ร้อยละ15  เริ่มถือใช้ 1 ต.ค. 52

                                เนื่องจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย  การหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อ

ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.. 2551 และบังคับใช้  ตั้งแต่ 29 มกราคม 2551 นั้น

ขอนำบางข้อที่สำคัญของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ แจ้งให้สมาชิกได้ทราบอีกครั้ง ดังนี้  

                                ข้อ 7 ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้

มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์แต่ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน

ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้

                                (1) ร้อยละ 10 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551  

                                (2) ร้อยละ 15 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

                                (3) ร้อยละ 20 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 

                                (4) ร้อยละ 25 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

                                (5) ร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

                                ข้อ 10 การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้

ได้รับอนุมัติให้หักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เป็นความผิดทางวินัย

การพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกกลุ่มส่งเงินเอง และกลุ่มหักเงิน   ที่จ่ายได้ แต่เงินเดือนเหลือไม่ถึง 10%

การขอกู้เงินสามัญครั้งใหม่ของกลุ่มสมาชิกส่งเงินเอง และกลุ่มหักเงิน   ที่จ่ายได้ แต่เงินเดือนเหลือ
ไม่ถึง 10%  มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.             ต้องชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2.             อนุมัติวงเงินกู้เท่ากับสัญญาเดิม ไม่บังคับเงินเดือนคงเหลือ

3.             แนบเอกสารประกอบคำขอกู้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

4.             เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอนุมัติให้กู้ได้ทุกเดือน วงเงินอนุมัติเท่ากับสัญญาเดิม

5.             กรณีมีปัญหา หรือมีเหตุจำเป็นเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

6.             ถือใช้ตั้งแต่วันที่  18 .. 2551 เป็นต้นไป

การให้เงินกู้ฉุกเฉินและสามัญของสมาชิกผู้ผิดนัดชำระหนี้

1.             กลุ่มที่เคยหัก ณ ที่จ่ายได้  และมีเงินเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  หลักเกณฑ์ให้กู้ 

กรณีผิดนัดต้องชำระหนี้มาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับจากเดือนที่ผิดนัด 

2.             กลุ่มที่หัก ณ ที่จ่ายไม่ได้  และมีเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 10%  หลักเกณฑ์ให้กู้  กรณีผิดนัดต้องชำระหนี้

มาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากเดือนที่ผิดนัด 

3.    เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551  เป็นต้นไป

 

การพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  กลุ่มหักเงิน   ที่จ่ายได้  เงินเดือนคงเหลือตามระเบียบกระทรวงศึกษาฯ

* * *ต้องชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้ตามสิทธิ***

  -วงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ต้องมีผู้ค้ำฯ  1  คน        -วงเงินกู้เกินหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทต้องมีผู้ค้ำฯ 3 คน

  -วงเงินกู้เกินแปดแสนบาทขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำฯ 4  คน   -สมาชิกสหกรณ์จะค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน4สัญญา 

 
ข่าวประจำเดือน

ข่าวประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2561 article
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 article
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2561 article
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2560
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2560 article
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560 article
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2560
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2560
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2560
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2559
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2559
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2559
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2559
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2559
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2559
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2559
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2558
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2558
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2558
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2558
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2558
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2558
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2558
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2557
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2557
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2557
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2557
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2557
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2557
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2556
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2556
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2556
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2556
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2556
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2556
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2556
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2556
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2555
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2555
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2555
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2555
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2555
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2555
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2554
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
ข่าว สมาคมฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2554
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2554
ข่าว สมาคมฯ ประจำเดือน กันยายน 2554
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2554
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2554
ข่าว สมาคมฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2554
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2554
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2554
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2554
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2554
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2553
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2553
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2553
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2553 ฉบับพิเศษ article
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2553
ข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2553
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2553
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2553
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2553
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2553
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2553 article
ข่าวสมาคมฯ ประจำเดือน มกราคม 2553
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2552 article
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2552 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.