ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Gold Statusข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2552

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ทุกท่าน 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2552 

มีมติที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ  ดังต่อไปนี้ 

1.              ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2552  เป็นต้นไป

ประเภท

อัตราดอกเบี้ยเดิม

อัตราดอกเบี้ยใหม่

เงินกู้ทุกประเภท

8.00 %

7.75 %

ออมทรัพย์พิเศษ

5.25 %

4.75 %

ประจำ 12 เดือน

5.25 %

4.75 %

ออมทรัพย์

1 %

คงเดิม

ประจำ 6 เดือน

3.50 %

คงเดิม

2.  กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552

                สหกรณ์ฯ  กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552  สถานที่ประชุม

หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย           

3.  การจ่ายเงินกู้สามัญ  และการจ่ายเงินกู้สามัญเหตุพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ได้มีมติกำหนดปฏิทินการจ่ายเงินกู้

เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2552  เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะต้องเตรียมงานปิดบัญชี

เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือหุ้น หนี้  เงินฝาก  เงินปันผล-เฉลี่ยคืน  และประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2552 

จึงกำหนดปฏิทินการจ่ายเงินกู้สามัญ  ดังนี้

- เดือนกันยายน ตุลาคม 2552  จ่ายเงินกู้สามัญทุกวัตถุประสงค์ เดือนละ 1 รอบ  ส่งคำขอกู้ไม่เกิน

  วันที่ 7 ของเดือน  ได้รับเงินวันสิ้นเดือน  และงดจ่ายเงินกู้สามัญเหตุพิเศษทุกกรณี (งดจ่ายเงินกู้รายวัน)

4.  จำนวนสมาชิก  สิ้นเดือน จำนวน 5,978 คน รับสมัครใหม่ / ลาออก / โอนไป สหกรณ์อื่น / ให้ออก รวมมีสมาชิก 

     คงเหลือ  จำนวน 5,980  คน

5.  เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์  เงินฝากทุกประเภท ณ 30 มิ.ย. 52 จำนวน 2,116 บัญชี  เป็นเงิน 136,797,620.96 บาท

       - เงินฝากออมทรัพย์ 1% =  8,954,204.18  บาท           เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5.25% = 124,009,560.10 บาท

       - เงินฝากออมทรัพย์ATM 1% = 2,142,573.38  บาท   เงินฝากประจำ 12  เดือน 5.25% = 1,691,283.30  บาท       

- เงินรับฝาก  จากสมาชิกสมทบ  เงินฝากทุกประเภทจำนวน  138  บัญชี  เป็นเงิน 85,891,144.68 บาท

       - เงินฝากออมทรัพย์ 1%  =  321,593.76  บาท             เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5.25% = 80,881,556.97 บาท

- เงินฝากประจำ 12  เดือน  =   5,017,993.95  บาท        

 6.  จำนวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552  จำนวน  143  คน

7.  รายงานกิจการสหกรณ์    วันที่ 30 มิถุนายน 2552  รายรับเกินรายจ่าย  ยังไม่หักค่าเสื่อมวัสดุ, ครุภัณฑ์

     จำนวน 96,269,516.48  บาท (เก้าสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)

8.  รายงานการจ่ายเงินกู้

- จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินระหว่างเดือน 1 – 30 มิถุนายน 2552  รวม 566 สัญญา วงเงินอนุมัติ 9,062,826.75 บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญ 30 มิถุนายน 2552  รวม  248  สัญญา  วงเงินอนุมัติ  152,380,000.-บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญ  3 กรกฎาคม 2552  รวม 153  สัญญา  วงเงินอนุมัติ    88,471,000.-บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญเหตุพิเศษ เพื่อการศึกษาบุตร และอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 130 มิ.ย.52  รวม  107  สัญญา 

   วงเงินอนุมัติ 26,451,540.-บาท

- จ่ายเงินกู้สามัญโดยใช้เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นระหว่างเดือน 130 มิ.ย. 52 รวม 5 สัญญา 

   วงเงินอนุมัติ  5,958,570.-บาท

9.  การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก

-  การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก กรณีถึงแก่กรรม ระหว่าง 130  มิ.ย. 52 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน  400,000.- บาท

                        1.  นางกองแก้ว  แสงคำ         วิทยาลัยเทคนิค                                      จำนวน    200,000.-  บาท

                        2.  นายทองดี  สีไพร              บำนาญ วิทยาลัยฯ ต่อเรือ                      จำนวน    200,000.-  บาท

-  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป  และขอลาออกจากสหกรณ์ ปีละ 100.- บาท ระหว่างเดือน มิ.ย. 52 จำนวน 3 คน

          เป็นเงิน  5,100.- บาท

                                1.  นางอัมพร  กองวัฒนาสุภา                สพท.นค. 1                             จำนวน        1,900.-  บาท

                                2.  นายแสวง  สุทธิสาร                          อำเภอโพนพิสัย                      จำนวน        2,200.-  บาท

                                3.  นางสาววิไลลักษณ์  บุณาพันธ์          สพท.นค. 1                             จำนวน        1,000.-  บาท      

-  กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

           ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิก 5 ปีขึ้นไปได้รับปีละ 600 บาท)  จำนวน 1 คน  เป็นเงิน 12,000.-บาท

                                1.  นางณภกช  บูรณศิริวงศ์                   บำนาญ                                    จำนวน      12,000.- บาท

-  เป็นค่าหุ้นครบรอบวันเกิด ระหว่างวันที่ 1 30 มิถุนายน 2552 (คนละ 5 หุ้น ๆ ละ 10 บาท)  จำนวน 472 คน

           รวม เป็นเงิน 23,600 บาท

10.    รายงานสมาชิกกู้เงินธนาคารออมสินโครงการพัฒนาชีวิตมาชำระหนี้สหกรณ์

ระหว่าง 1 – 30 มิ.ย. 2552  สมาชิกกู้เงินธนาคารออมสินโครงการพัฒนาชีวิตครูชำระหนี้สหกรณ์

จำนวน  34 ราย  เป็นเงิน  13,556,988.50  บาท

11.      จำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

  -วงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ต้องมีผู้ค้ำฯ  1  คน        -วงเงินกู้เกินหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทต้องมีผู้ค้ำฯ 3 คน

  -วงเงินกู้เกินแปดแสนบาทขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำฯ 4  คน   -สมาชิกสหกรณ์จะค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน4สัญญา 

 

 

 

 
ข่าวประจำเดือน

ข่าวประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2561 article
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 article
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2561 article
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2560
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2560 article
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560 article
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2560
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2560
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2560
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2559
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2559
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2559
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2559
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2559
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2559
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2559
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2558
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2558
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2558
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2558
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2558
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2558
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2558
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2557
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2557
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2557
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2557
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2557
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2557
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2556
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2556
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2556
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2556
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2556
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2556
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2556
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2556
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2555
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2555
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2555
ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2555
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2555
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2555
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2554
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
ข่าว สมาคมฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2554
ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2554
ข่าว สมาคมฯ ประจำเดือน กันยายน 2554
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2554
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2554
ข่าว สมาคมฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2554
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2554
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2554
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2554
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2554
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2553
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2553
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2553
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2553 ฉบับพิเศษ article
ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2553
ข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2553
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2553
ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2553
ข่าวประจำเดือน เมษายน 2553
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2553
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2553 article
ข่าวสมาคมฯ ประจำเดือน มกราคม 2553
ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2552 article
ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ข่าวประจำเดือน กันยายน 2552 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.